Anunut concurs CONSILIER I din cadrul Compartimentului  stare civila

Primaria comunei Filipesti, Judetul Bacău organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei funcții  contractuale  de execuție vacanta din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Filipesti, Județul Bacău:

 • Functia contractuala de executie vacanta CONSILIER I din cadrul Compartimentului  stare civila – perioada nedeterminata,    

 Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu;

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, 
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice: în vederea participării la concurs și a ocupării funcţiei contractuale vacante de execuție pe perioada nedeterminata de Consilier I    din cadrul Starea civila  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

    – nivelul studiilor –  Studii superioare   absolvite cu diplomă de licența – juridice;  

  –  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 7 ani

Bibliografie:

 1. Constituția României republicată.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, partea a VI-a, Titlul I şi II – Statutul funcţionarilor publici din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.119 / 1996 privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 64 / 26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 5.  O.G. nr. 41 / 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 6.  Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7.  O.G. nr. 27 / 2007 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Condiții de desfășurare a concursului:

Condiţii generale de desfășurare a concursului: concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Filipești, jud. Bacău după cum urmează:

 • 05 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 07 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviului.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: (10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului), începând cu data de 10 iunie 2022;

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei comunei Filipești, jud. Bacău;

Conform prevederilor art. 6 al Regulamentului-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (anexată);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, în original și copie;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică în original și copie;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în original și copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. curriculum vitae.

Date suplimentare se pot obţine de la sediul Primărieie comunei Filipești sau la telefon: 0234/215800.