Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Comunei Filipesti a depus în data de 26.04.2023, cererea de înscriere la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Obiectul Programului

Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației, în schimbul predării acestuia spre casare la un colector autorizat .

Cuantumul finanțării și condițiile de acordare a acesteia

AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

UAT COMUNA FILIPESTI acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 600 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

TOTAL STIMULENT OFERIT PENTRU UN AUTOTURISM CASAT – 3.000 lei

Etapele Programului

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate;
 2. depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT în aplicația dedicată;
 3. publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare;
 4. publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;
 5. publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate;
 6. înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul în raza UAT din lista menționată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;
 7. transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f);
 8. derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;
 9. monitorizarea proiectelor.

În acest moment ne aflăm în etapa în care UAT Comuna Filipesti s-a înscris în program și a solicitat finanțare pentru casarea a 50 de autovehicule. Estimarea a fost făcută conform articolului 8, alin.3, din Ghidul de finantare din 23 august 2022.

Pentru a se putea înscrie în program toate persoanele care au depun solicitări/ cereri la Primăria Comunei Filipesti vor avea obligația să se înscrie și în platforma AFM.

CE CRITERII TREBUIE INDEPLINITE DE PERSOANELE CE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Comuna Filipesti; (BI, CI)

b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Primăriei Filipesti, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale; (Fișă patrimoniu bunuri mobile și cartea de identitate a autovehiculului)

 • În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024.
 • În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului. (Acordul scris al coproprietarilor)

c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; (certificat fiscal)

d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program; (declarație pe propria răspundere)

e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; (cazier judiciar)

f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; (angajament scris)

g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare. (declarație pe propria răspundere)

CE CRITERII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ AUTOTURISMUL PENTRU CARE SE SOLICITĂ CASAREA

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

IMPORTANT

 • Înscrierile proprietarilor de autovehicule care solicită finanțare, se vor face pe platforma dedicată pusă la dispoziție de AFM
 • Cererile depuse la Primăria Comunei Filipesti, nu scutesc solicitantul de finanțare de la obligația de a se înscrie pe platformă.
 • Platforma de înscriere pentru solicitanți, va fi deschisă după validarea contractului de finanțare dintre AFM și Primăria Comunei Filipesti. Vom reveni cu anunț public la deschiderea sesiunii de înscrieri.
 • Vor beneficia de finanțare primii 50 de solicitanți, ce se înscriu în platforma dedicată a AFM și îndeplinesc condițiile de eligibilitate.