1

 Anunt organizare concurs: 2 funcții  contractuale  de execuție vacante

Publicat la: 18 septembrie 2023


Primaria comunei Filipesti, Judetul Bacău organizeaza concurs pentru ocuparea a:

 2 funcții  contractuale  de execuție vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Filipesti, Județul Bacău:

 • Functie contractuala de executie vacanta OPERATOR  DE ÎNTREȚINERE  din cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire,   
 • Functie contractuala de executie vacanta SOFER PE MICROBUZUL SCOLAR  din cadrul Compartimentului Administrativ si Deservire,  

 Probele stabilitite pentru concurs sunt urmatoarele:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviu;

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiții generale: Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română,  
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru ocuparea funcției contractuale de OPERATOR DE INTRETINERE:   

 • nivelul studiilor –  Studii generale /profesionale/medii;  
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale: minimum 1 ani

Bibliografie:

 1. Constitutia Romaniei –republicata
 2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
 3. Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 6. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23;

Condiții specifice pentru ocuparea funcției contractuale de SOFER PENTRU MICROBUZUL SCOLAR:  

 • nivelul studiilor –  Studii generale /profesionale/medii;  

–      poseda permis de conducere categoria “D” ,
–      poseda atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR
–      aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii;
 –     vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita.

Bibliografie:

 1. Constitutia Romaniei –republicata
 2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
 3. Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 6. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23;
 7. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
 8. HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
 9. HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

Condiții de desfășurare a concursului:

Condiții generale de desfășurare a concursului: concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Filipești, jud. Bacău după cum urmează:

 • 06 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 08 noiembrie 2023, ora 10.00 – proba interviului.

Data până la care se depun dosarele de înscriere: (10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului), începând cu data de 18 septembrie  2023 – 02 octombrie 2023, ora 12.00;

Dosarele de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei comunei Filipești, jud. Bacău în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică(Permis de conducere categoria D)
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Cazierul auto;
 7. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;
 8. Avizpsihologic
 9. Curriculum vitae.

             Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

             În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

             Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

             Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei comunei Filipesti, compartiment resurse umane,   telefon 0234/215800, fax 0372252527, e-mail: clfilip_bacau@yahoo.com


Adresă Link: https://primaria-filipesti.ro/anunt-organizare-concurs-2-functii-contractuale-de-executie-vacante/